loader

TILOG Logistix 2017


ลงวันที่ :: 13 มีนาคม 2560 จำนวนผู้เข้าดู :: 2186

 

เรียน สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

   สิ่งที่ส่งมาด้วย : ใบสมัครงานแสดงสินค้า TILOG Logistix 2017 กำหนดปิดรับใบสมัครภายใน 18 เมษายน 2560

          ระยะเวลา   16-18 สิงหาคม 2560

          สถานที่      อาคาร 98 ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค   

    

อัตราค่าเข้าร่วมงาน

        พื้นที่เปล่า 12 ตารางเมตร      (3x4 เมตร ราคา 15,000 บาท)

        หากประสงค์จะตกแต่งคูหาเองต้องเช่า 2 คูหาขึ้นไป

        คูหามาตรฐาน ในอัตราคูหาขนาด 12 ตารางเมตร (3x4 เมตรราคา 15,000) + (ค่าตกแต่งคูหา 10,870 บาท) รวมราคา 25,870 บาท

 

เอกสารประกอบการสมัคร

       1. ใบสมัคร

       2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

 

 

        หมายเหตุ  ตำแหน่งบูธทางกรมฯจะเป็นคนจัดสรรให้ ตามลำดับการชำระเงินของผู้สมัครเข้าร่วมงาน

        สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณประภาพร ติวเฮือง (ติ๊ก) 02962 1348 หรือ 086 710 5191

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI