loader

ATSI About Us

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

        ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2541 เนื่องมาจากผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ของไทย ทำงานแบบอิสระปราศจากการร่วมมือกัน และขาดมาตรฐานทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อีกทั้งยังขาดการสนับสนุนจาก หน่วยงาน ภาครัฐ ทำให้การพัฒนาผลงานเป็นไปได้ช้ากว่าต่างประเทศ เป็นผลทำให้ไทยสูญเสียโอกาสในส่วนแบ่งตลาดโลกที่มีมูลค่ามหาศาล และยังสูญเสีย เงินตราให้กับต่างประเทศอีกมากมายในการนำสินค้าซอฟต์แวร์เข้ามาจากต่าง ประเทศ รวมถึงการนำซอฟต์แวร์มาใช้งานยังไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศไทยในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ทั้งทางด้านเงินทุนสนับสนุน การประชาสัมพันธ์ และการตลาด ทางกลุ่มผู้ผลิตซอฟต์แวร์และผู้นำเข้าซอฟต์แวร์ส่วนหนึ่งจึงมีความคิดริ เริ่ม ที่จะจัดตั้งสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (The Association of Thai Software Industry : ATSI) เพื่อแก้ปัญหาในการประกอบการ ละเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการนำอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยเข้าสู่ตลาดโลก รวมถึงการนำซอฟต์แวร์ที่ผลิตเอง หรือนำเข้ามาประยุกต์ใช้ กับงาน ในเมืองไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์

 • - เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 • - เพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่
 • - เพื่อชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย
 • - เพื่อ เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต
 • - เพื่อส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง
 • - เพื่อ เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการติดต่อกับบุคคล สถาบัน องค์กร หรือสมาคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทั้งในและต่างประเทศ ในเรื่องมาตรฐานและการเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก รวมไปถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านไอทีให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน
 • - เพื่อ ส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างได้ผล ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้ซอฟต์แวร์

 

เป้าหมายและกิจกรรมประจำปี

 • - จัดการประชุม/การสัมมนาเรื่องแนวโน้มของอุตสาหกรรม ฯลฯ
 • - จัดงานประจำปี Thailand Software Fair และ ATSI Networking Night
 • - สำรวจและรวบรวมความต้องการทางการตลาด
 • - สร้างแผนการและจัดพิมพ์คำแนะนำมาตรฐานคุณภาพ
 • - เป็นผู้แทนในการแสดงความเห็นทางนโยบายและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
 • - จัดทำร่างกฎหมายสำหรับการทำสัญญา และจัดกิจกรรมเพื่อให้การสนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
 • - จัดทำทำเนียบทรัพยากรที่รวมถึงผู้พัฒนา/ผู้ให้การบริการซอฟต์แวร์/ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

29 ตุลาคม 2561

 

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

The Association of Thai Software Industry

คุณทินกร เหล่าเราวิโรจน์

นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

บริษัท นายเน็ต จำกัด

 

คุณอภิรักษ์ เชียงเจริญ

อุปนายก ลำดับที่ 1

บจก.ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมแนจเม้นท์

 

ดร.นรัตถ์ สาระมาน

อุปนายก ลำดับที่ 2

บจก.โกลบอล เทคโนโลยี อินทีเกรเทค

 

คุณธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

อุปนายก ลำดับที่ 3

บจก.บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์

 

คุณอุบล สุทธนะ

อุปนายก ลำดับที่ 4

บริษัท ซัม ซิสเท็ม จำกัด

 

คุณยุวดี แซ่โก่ย

เลขาธิการ

บจก.ไทยแองเกิ้ล ซอฟท์

 

คุณสมพร มณีรัตนะกูล

เหรัญญิก

บจก.ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์

 

คุณอัครเดช จันทาวรากุล

ประชาสัมพันธ์

บริษัท ทราคูล จำกัด

 

คุณประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์

นายทะเบียน

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด(มหาชน)

 

คุณปกรณ์ ลี้สกุล

กรรมการ

บริษัท ฟินีม่า จำกัด

 

คุณเกรียงไกร สุทธินราธร

กรรมการ

บจก.เอ ไอ ซิสเต็ม

 

คุณสมหมาย กรังพานิช

กรรมการ

บริษัท พี เอ็น พี โซลูชั่น จำกัด

 

คุณเมธัช อุดมมหันติสุข

กรรมการ

บริษัท สกายฟร็อก จำกัด

 

คุณทวีวัตร์ ทรรศนะประทีป

กรรมการ

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด

 


4 สิงหาคม 2563

Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI