loader

ATSI About Us

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

        ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2541 เนื่องมาจากผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ของไทย ทำงานแบบอิสระปราศจากการร่วมมือกัน และขาดมาตรฐานทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อีกทั้งยังขาดการสนับสนุนจาก หน่วยงาน ภาครัฐ ทำให้การพัฒนาผลงานเป็นไปได้ช้ากว่าต่างประเทศ เป็นผลทำให้ไทยสูญเสียโอกาสในส่วนแบ่งตลาดโลกที่มีมูลค่ามหาศาล และยังสูญเสีย เงินตราให้กับต่างประเทศอีกมากมายในการนำสินค้าซอฟต์แวร์เข้ามาจากต่าง ประเทศ รวมถึงการนำซอฟต์แวร์มาใช้งานยังไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศไทยในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ทั้งทางด้านเงินทุนสนับสนุน การประชาสัมพันธ์ และการตลาด ทางกลุ่มผู้ผลิตซอฟต์แวร์และผู้นำเข้าซอฟต์แวร์ส่วนหนึ่งจึงมีความคิดริ เริ่ม ที่จะจัดตั้งสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (The Association of Thai Software Industry : ATSI) เพื่อแก้ปัญหาในการประกอบการ ละเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการนำอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยเข้าสู่ตลาดโลก รวมถึงการนำซอฟต์แวร์ที่ผลิตเอง หรือนำเข้ามาประยุกต์ใช้ กับงาน ในเมืองไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์

 • - เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 • - เพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่
 • - เพื่อชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย
 • - เพื่อ เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต
 • - เพื่อส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง
 • - เพื่อ เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการติดต่อกับบุคคล สถาบัน องค์กร หรือสมาคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทั้งในและต่างประเทศ ในเรื่องมาตรฐานและการเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก รวมไปถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านไอทีให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน
 • - เพื่อ ส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างได้ผล ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้ซอฟต์แวร์

 

เป้าหมายและกิจกรรมประจำปี

 • - จัดการประชุม/การสัมมนาเรื่องแนวโน้มของอุตสาหกรรม ฯลฯ
 • - จัดงานประจำปี Thailand Software Fair และ ATSI Networking Night
 • - สำรวจและรวบรวมความต้องการทางการตลาด
 • - สร้างแผนการและจัดพิมพ์คำแนะนำมาตรฐานคุณภาพ
 • - เป็นผู้แทนในการแสดงความเห็นทางนโยบายและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
 • - จัดทำร่างกฎหมายสำหรับการทำสัญญา และจัดกิจกรรมเพื่อให้การสนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
 • - จัดทำทำเนียบทรัพยากรที่รวมถึงผู้พัฒนา/ผู้ให้การบริการซอฟต์แวร์/ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

29 ตุลาคม 2561

Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI