loader

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Bangladesh Trade & Investment Expo 2016?


ลงวันที่ :: 16 พฤษภาคม 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 2634

 

          ด้วย สถานเอกอัครราชทูตบังคลาเทศประจำประเทศไทย กำหนดจัดงาน “Bangladesh Trade & Investment Expo 2016”  ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-18.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-บังคลาเทศ และยกระดับการเป็นภาคีของทั้งสองฝ่ายในฐานะประเทศสมาชิกภายใต้กรอบความตกลง  BIMSTEC ตลอดจนการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนของทั้งสองฝ่ายผ่านกิจกรรมการสัมมนาและ Business Networking

 
          ในการนี้ ฝ่ายการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานกิจกรรมฯ ในวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น  ซึ่งท่านสามารถตอบรับการเข้าร่วมงานโดยกรอกรายละเอียดแบบตอบรับ และส่งกลับไปยังฝ่าย
การค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ ทาง โทรสาร 0-2622-1883 หรือ ทางอีเมล์ wikun.p@gmail.com,pharanee@thaichamber.org  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 018 6888 ต่อ 4520 คุณปารณีย์
     

 

 

 


admin


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI