loader

โครงการสนับสนุน SME เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ฟรีบัตรกำนัลมูลค่า 10,000 บาท ด่วนจำนวน 150 สิทธิ์ !!


ลงวันที่ :: 30 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้เข้าดู :: 1447

 

ดูรายละเอียดและเงื่อนไขโครงการได้ที่เว็บไซต์ โครงการ ATSI-DEPA Voucher 2022


shorturl.asia/3WyBK

** ATSI ในฐานะหน่วยร่วมดำเนินการ ดูแลครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ระยอง, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร จำนวน voucher 150 สิทธิ์


ดูรายละเอียดและเงื่อนไขโครงการได้ที่เว็บไซต์ โครงการ ATSI-DEPA Voucher 2022


shorturl.asia/3WyBK

 


PM Project DEPA Voucher 2022


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI