loader

เรียนเชิญคน IT เข้าร่วมประเมินมาตรฐานอาชีพ ด้วยวิธีเทียบโอนประสบการณ์การทำงานฯ (RESK)


ลงวันที่ :: 18 มกราคม 2565 จำนวนผู้เข้าดู :: 950

 

เรียนเชิญคน IT เข้าร่วมประเมินมาตรฐานอาชีพ ด้วยวิธีเทียบโอนประสบการณ์การทำงานฯ (RESK) ของสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในอาชีพ
1.  นักพัฒนาระบบ 
2.  นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ
3.  นักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ
4.  นักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
โดยผู้เข้ารับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพนั้น ๆ 3 ปีขึ้นไป 

โครงการประเมินมาตรฐานอาชีพแบบเทียบโอนประสบการณ์การทำงานฯ (RESK) มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับรอง “สมรรถนะ” ของบุคคล ให้ได้รับการยอมรับใน ความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถ และได้รับ “คุณวุฒิวิชาชีพ” เพื่อใช้ในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของตนในอนาคต โดย “คุณวุฒิวิชาชีพ” สามารถเทียบเคียง และเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอื่นๆ ของประเทศได้ 

ผู้ที่ “ผ่าน” การประเมินจะได้รับ 
 1. ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ (ผู้สมัครต้องแนบเอกสารในหัวข้อ 3 หรือ 4)
 2. หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
 3. บัตรรับรองมาตรฐานอาชีพ
 4. เข็มกลัดมืออาชีพ

 
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/KFmhmd54T7ZidLvt5 พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน  และเอกสารเพิ่มเติมที่ nipaporn.pnp@gmail.com, prapaporntiw1977@gmail.com ภายใน 18 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมรับสิทธิ ค่าธรรมเนียมการประเมินเหลือเพียง 100 บาท จาก 1,250 บาท

หลักฐานประกอบการพิจารณา (กรุณาส่งตั้งแต่ 3 รายการขึ้นไป)
1.  หนังสือรับรองการทำงาน (ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี, แสดงรายละเอียดหน้าที่ และความรับผิดชอบ)
2.  ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)
3.  ใบประกาศนียบัตร (ที่เกี่ยวข้องในอาชีพที่ขอรับการประเมิน)   
4.  วุฒิบัตร (แสดงรายละเอียดหลักสูตรในการฝึกอบรม)
5.  วิดีโอการปฏิบัติงาน (อย่างน้อย 10-15 นาที)
6.  ผลงานจากการปฏิบัติงาน (รายงานการปรับปรุงคุณภาพงาน รายงานหรือแผนการปฏิบัติงาน)
7.  ภาพถ่ายผลงานหรือชิ้นงาน (Portfolio)
8.  รางวัล หรือ เกียรติบัตร (ที่เกี่ยวข้องในอาชีพที่ขอรับการประเมิน)       
9.  ผลงานทางวิชาการ (เอกสารประกอบการสอน เอกสารการบรรยาย บทความทางวิชาการ)
10. ผลงานการเป็นวิทยากร (หลักสูตรทการสอน เอกสารประกอบการบรรยาย หนังสือเชิญเป็นวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ)
11. ผลงานใน Social Media (Line / Facebook / Website / Blog / Instagram / YouTube)
12. ข้อคิดเห็นจากบุคคลที่ 3 (จดหมายรับรองบุคคลจากนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใช้บริการ)
13. หลักฐานอื่นๆ (หลักฐานทางวิชาชีพ การเป็นสมาชิกในสมาคมวิชาชีพ ใบอนุญาต ใบประกอบวิชาชีพ)       

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Mobile :  081 847 3756
Line Id :  annphunip
E-Mail : nipaporn.pnp@gmail.com, prapaporntiw1977@gmail.com

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI