loader

ขอความร่วมมือผู้พัฒนาโซลูชั่นด้านการท่องเที่ยวและ hospitality


ลงวันที่ :: 5 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้เข้าดู :: 593

 

ขอความร่วมมือผู้พัฒนาโซลูชั่นด้านการท่องเที่ยวและ hospitality กรอกข้อมูลนี้ เพื่อนำส่งให้กับงาน FoodHotelThailand ที่จะจัดขึ้นวันที่ 9-11 พย. นี้ 
.
เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการที่สนใจใช้เทคโนโลยีเพื่อทำ digital transformation ในธุรกิจของตนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม hositality
.
เปิดรับให้กรอกได้ทั้งยริษัทที่เป็นหรือไม่เป็นสมาชิกของ ATSI
ที่ https://forms.gle/TyKRKmj3wuBcsiuo8
.
ผมได้รับเชิญไปเสวนา วันที่ 11 พย. นี้ แล้วเห็นว่าข้อมูลที่จะรวบรวมนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ และถือโอกาสอัพเดท ATSI Ecosystem ได้ด้วย
.
ขอความร่วมมือทุกท่านกรอก และส่งต่อให้ผู้ที่น่าจะได้ประโยชน์ด้วยนะครับ

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI