loader

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การเสริมสร้างความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม


ลงวันที่ :: 5 กันยายน 2564 จำนวนผู้เข้าดู :: 651

 

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การเสริมสร้างความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2564 กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
อบรมความรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม (ฟรี) และผู้ให้ความสนใจทั่วไป เพื่อนำไปประยุคใช้ในชีวิตประจำวัน

ลงทะเบียน กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (สามารถเลือกได้หลายหัวข้อตามความต้องการ) 
: https://forms.gle/GQUJ5PHp7Zsd2fNL6 
วันที่ 31 ส.ค., 1, 7, 8, 10 ก.ย. 2564 (9:00-16:00) แต่ละวันมี 4ห้อง รวม 20 ห้อง หัวข้อสัมมนาหลากหลายไม่ซ้ำกัน สามารถเลือกเข้าได้ตามความต้องการโดยท่านสามารถเข้าร่วมรับฟังและรับชมผ่านได้ทาง Zoom Online ด้วยการลงทะเบียน และเข้าคลิกลิ้งค์บนแบบลงทะเบียน เพื่อเลือกเข้าห้องต่างๆทั้ง20ห้อง ภายใน5วัน :
* กรุณาให้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของท่านเองในการเข้ารับฟังและรับชม และขอรับข้อมูลภายหลัง *

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI