loader

เรียนเชิญคน IT เข้าร่วมประเมินมาตรฐานอาชีพ ด้วยวิธีเทียบโอนประสบการณ์การทำงานฯ (RESK)


ลงวันที่ :: 1 กันยายน 2564 จำนวนผู้เข้าดู :: 761

 

เรียนเชิญคน IT เข้าร่วมประเมินมาตรฐานอาชีพ ด้วยวิธีเทียบโอนประสบการณ์การทำงานฯ (RESK) ของสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในอาชีพนักพัฒนาระบบ ที่มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป โดยไม่จำกัดภาษาในการพัฒนาโปรแกรม

โดยโครงการประเมินมาตรฐานอาชีพแบบเทียบโอนประสบการณ์การทำงานฯ (RESK) มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับรอง “สมรรถนะ” ของบุคคล ให้ได้รับการยอมรับใน ความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถ และได้รับ “คุณวุฒิวิชาชีพ” เพื่อใช้ในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของตนในอนาคต โดย “คุณวุฒิวิชาชีพ” สามารถเทียบเคียง และเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอื่นๆ ของประเทศได้ 

ผู้ที่ “ผ่าน” การประเมินจะได้รับ
1.      ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ (ผู้สมัครต้องแนบเอกสารในหัวข้อ 3 หรือ 4)
2.      หนังสือรับรองมาตรฐษนอาชีพ
3.      บัตรรับรองมาตรฐานอาชีพ
4.      เข็มกลัดมืออาชีพ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3yaPgTr พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน  และเอกสารเพิ่มเติมที่ nipaporn.pnp@gmail.com ภายใน 7 กันยายน 2564 พร้อมรับสิทธิ ฟรี ค่าธรรมเนียมการประเมิน จำนวน 1,250 บาท

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI