loader

ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Circular Packaging Towards BCG ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 กค. นี้ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาบรรจุภัณฑ์สู่ยุคใหม่ที่ยั่งยืน


ลงวันที่ :: 13 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้เข้าดู :: 646

 

ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Circular Packaging Towards BCG ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 กค. นี้ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาบรรจุภัณฑ์สู่ยุคใหม่ที่ยั่งยืน

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI