loader

โครงการจับคู่กู้เงินสถาบันการเงินกับร้านอาหาร


ลงวันที่ :: 11 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้เข้าดู :: 681

 

โครงการ”จับคู่กู้เงินสถาบันการเงินกับร้านอาหาร” 

ช่วงวันที่7-20 มิย.64
(ยกเว้นเสาร์-อาฑิตย์)
เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับร้านอาหารที่ประสงค์จะขอกู้เงินให้มาที่กระทรวงพาณิชย์ชั้น4 ห้องบูรฉัตรฯ      ซึ่งจะพบกับสถาบันการเงินทั้ง5แห่ง
ในจุดเดียว

1. บสย.
2. ธนาคารกรุงไทย
3. ธนาคารออมสิน
4. SME D Bank
5. ธกส.

โดยผู้ประกอบการร้านอาหารจะได้พบกับสินเชื่อที่เหมาะสมกับร้านอาหารแต่ละประเภทโดยธนาคารได้ผ่อนปรนเกณฑ์หรือผ่อนปรนเงื่อนไขเพื่อให้ร้านอาหารเข้าถึงสินเชื่อให้ได้มากที่สุด

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI