loader

การสอบประเมินทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็น 5 ทักษะ หลักสูตร ICDL Workforce Basics


ลงวันที่ :: 9 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้เข้าดู :: 702

 

จำนวนจำกัด! สำหรับข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ นักเรียนนักศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ขอเชิญร่ับการสนับสนุนการสอบประเมินทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็น 5 ทักษะ หลักสูตร ICDL Workforce Basics มูลค่า 1,000 บาท เพื่อรับวุฒิบัตรรับรองจาก สคช, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมาตรฐานสากล ICDL  ปกติ 1,150 บาท โอกาสพิเศษ ชำระเฉพาะค่าลงทะเบียน 150 บาท กรณีที่ต้องการสื่อเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาก่อนการสอบมูลค่า 1,700 บาท สำหรับโครงการนี้เพิ่มเพียง 300 บาท รวม 450 บาท สมัครด่วน! หมดเขต 9 มิ.ย. 64

สำหรับการแจ้งความจำนงค์โดยหน่วยงาน
กรุณาลงทะเบียนในลิ้งค์นี้ค่ะ
http://bit.ly/ICDLTPQIแบบหน่วยงาน

สำหรับการแจ้งความจำนงค์รายบุคคล กรุณาลงทะเบียนในลิ้งค์นี้ค่ะ
http://bit.ly/ICDLTPQIบุคคล

สอบถามเพิ่มเติมที่ LINE: ICDL Thailand

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI