loader

ในนามคณะอนุกรรมการกลุ่ม ERP แห่งสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย


ลงวันที่ :: 20 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้เข้าดู :: 747

 

ในนามคณะอนุกรรมการกลุ่ม ERP แห่งสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 

ขอความร่วมมือท่านสมาชิกกรอก รายนามลูกค้าอ้างอิงของท่านที่ใช้ ซอฟต์แวร์ ERP ตามหมวดธุรกิจต่างๆ เช่น ERP for Retail / ERP for Manufacturing / ERP for Education เป็นต้น หรือใช้ซอฟต์แวร์Accounting/ / HR /. CRM / RETAIL POS / WHOLESALE / WMS / LOGISTICS  / Cyber Security /Smart iOT  อื่นๆ  โดยเรียงตามลำดับ 5 รายแรก ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และ 5 รายที่อยู่ในตลาดทั่วไป   

ทั้งนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และองค์กรพันธมิตร ต่อไป(เท่านั้น)*

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjGLf4-kaesI_Kanu7owYK1HOgnqmKHJznvA5ZiRU5TEqxGg/viewform

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ 

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI