loader

ระบบลงทะเบียนอัจฉริยะ ที่จะเข้าแก้ปัญหาการบริการทางการแพทย์ในช่วงวิกฤติ


ลงวันที่ :: 5 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้เข้าดู :: 663

 

บ่าย 2.30 วันนี้ มาฟังสัมภาษณ์คุณทวีวัตร์ ทรรศนะประทีป กรรมการสมาคม ATSI เรื่อง ระบบลงทะเบียนอัจฉริยะ ที่จะเข้าแก้ปัญหาการบริการทางการแพทย์ในช่วงวิกฤตินี้
.
ที่คลื่น 90.5 Mhz มิติข่าว โดย ดร.นงค์นาถ ห่านวิไล

ฟังสดหรือย้อนหลังได้ที่
https://m.facebook.com/SmartNewsFM90.5/

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI