loader

ConnecTechAsia 2021


ลงวันที่ :: 23 เมษายน 2564 จำนวนผู้เข้าดู :: 810

 

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ 
ขอเชิญผู้ประกอบการซอฟต์แวร์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อร่วมงานแสดงสินค้า ConnecTechAsia 2021 ในรูปแบบ Online โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2564
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครเมื่อมีบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าร่วมโครงการครบตามจำนวนแล้ว

งานแสดงสินค้า ConnecTechAsia 2021 เพื่อเป็นเวทีเจรจาการค้าในสินค้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Software, Infrastructure, Hardware และบริการต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ โทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล ในรูปแบบ Online

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
คุณสุรีณี  เจริญกล้า โทร. 02-583-9992 ต่อ 1481
e-mail:  surinee@swpark.or.th
ใบสมัคร : https://bit.ly/2QTrLOI
 

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI