loader

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผนึกความร่วมมือ กับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ร่วมขับเคลื่อน Digital Transformation


ลงวันที่ :: 31 มีนาคม 2564 จำนวนผู้เข้าดู :: 1003

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผนึกความร่วมมือ กับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ร่วมขับเคลื่อน Digital Transformation ครั้งสำคัญ !!  คาดหวัง เสริมแกร่งผู้ประกอบการ นำ EnterpriseSystemSolution สัญชาติไทย สู่เวทีสาธารณะ เตรียมพร้อมเปิดตัว 10 กรณีศึกษา Success Story ฝีมือคนไทย

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ร่วมหารือกับ นางสาวยุวดี แซ่โก่ย เลขาธิการ , นายอภิรักษ์ เชียงเจริญ อุปนายก สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และนางสาวศิริวรรณ ติรเลิศ อนุกรรมการกลุ่มอีอาร์พีไทย  วางแนวทางการนำ Enterprise Solution ฝีมือคนไทย ประชาสัมพันธ์บน Live Platform หวังให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร ของผู้ประกอบการ 

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI