loader

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยตอบโจทย์ธุรกิจไทย ให้ก้าวทันโลกดิจิทัล


ลงวันที่ :: 15 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้เข้าดู :: 1295

 

ขอเชิญรับฟังการสัมภาษณ์สด ของนายกสมาคมและเลขาธิการสมาคม ในหัวข้อ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยตอบโจทย์ธุรกิจไทย ให้ก้าวทันโลกดิจิทัล ทางช่องทาง facebook ของ บัญชีออนไลน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 15 ตุลาคมนี้ เวลา 18.00-19.00น. 
ติดตามรับฟังได้ทาง facebook.com/BanshiOnline

มาติดตามกันว่าธุรกิจไทยจะก้าวให้ทันโลกดิจิทัลได้อย่างไรบ้าง

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI