loader

แบบสอบถามข้อมูลเพื่อส่งให้ คณะทำงานสนับสนุน SME ให้เข้าถึงการจดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเอกชน โดย สสว


ลงวันที่ :: 8 กันยายน 2563 จำนวนผู้เข้าดู :: 977

 

 แบบสอบถามข้อมูลเพื่อส่งให้ คณะทำงานสนับสนุน SME ให้เข้าถึงการจดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเอกชน โดย สสว.
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่มีสาระสำคัญคือ
1) โควต้าการซื้อจาก SME 30% ของวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
2) แต้มต่อ 10% ให้ SME ที่เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดได้ 10% 

โดย SME ที่จะได้รับสิทธิ์นี้ จะต้องขึ้นบัญชีรายชื่อกับ สสว. 
และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เป็นหน่วยงานที่ช่วยรวบรวมข้อมูลส่งให้ สสว. นำเข้าระบบ

จึงขอความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่สนใจจะขึ้นบัญชี 
กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้ (ภายใน 14 กันยายน นี้)

กรุณากรอกข้อมูล เพื่อขึ้นบัญชี SME รับการสนับสนุนให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จาก สสว https://forms.gle/KCgJFuphe8TBtN9t8

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI