loader

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563


ลงวันที่ :: 28 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้เข้าดู :: 1016

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 

เพื่อพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ที่มีทักษะที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน และได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในสมาคมฯ ขณะเรียนในหลักสูตร

มุ่งหวังว่าความร่วมมือนี้จะช่วยสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ เพื่อเติมเต็มความต้องการในปริมาณมากในปัจจุบัน และนำไปสู่ความร่วมมือในด้านอื่นๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยและสมาคมต่อไป

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI