loader

ขอเรียนเชิญบริษัทซอฟต์แวร์เข้าร่วมออกบูธในงาน INTERMACH & SUBCON THAILAND


ลงวันที่ :: 19 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้เข้าดู :: 1097

 

เรียน     สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และบริษัทซอฟต์แวร์
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. รายละเอียดของงาน 
                       2. แผนผัง
                      3. แบบตอบรับเข้าร่วมออกบูธ

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ขอเรียนเชิญบริษัทซอฟต์แวร์เข้าร่วมออกบูธในงาน INTERMACH & SUBCON THAILAND ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23-26 September 2020 at Hall103-104, BITEC Bangna
       ในการนี้ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ขอเสนออัตราค่าบูธในราคาพิเศษ ให้แก่บริษัทสมาชิก และบริษัทซอฟต์แวร์ที่สนใจเข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ในงานฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดของบูธ

          พื้นที่บูธ:            2 x 2 เมตร (โดยประมาณ) รูปแบบ Pavilion
        
          ราคา:                สมาชิกสมาคมฯ 40,000 บาทต่อบูธ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
                                    บริษัทที่ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ 45,000 บาทต่อบูธ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 087 710 5191 (คุณติ๊ก)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่ 1
เอกสารที่ 2
เอกสารที่ 3
เอกสารที่ 4

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI