loader

ไทยชนะ


ลงวันที่ :: 13 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้เข้าดู :: 2076

 

ผศ.(พิเศษ) นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้มีส่วนโดยตรงกับการพัฒนาแพลทฟอร์ม “ไทยชนะ” เพื่อช่วยป้องกันภัยโควิด-19 ได้แบ่งปันประสบการณ์ผ่านสไลด์นี้ 

.
ATSI ขอขอบคุณ และหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับนักพัฒนาแพลทฟอร์มทั้งหลาย เพื่อนำไปเป็นบทเรียนเพื่อศึกษาต่อยอดต่อไป

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI