loader

Open Source: Odoo กับความท้าทาย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ


ลงวันที่ :: 3 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้เข้าดู :: 1198

 

เรียนเชิญประชุมหารือเรื่อง
Open Source: Odoo กับความท้าทาย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
พบกับ…การถอดบทเรียนภาครัฐสู่เชิงพาณิชย์

พบกับแอพพลิเคชัน และ ERP ของ สวทช.ที่นำเอา Open Source : Odoo มาใช้ภายในองค์กรที่มีพนักงาน 3,000 กว่าคน 
การลดต้นทุนด้าน Software licenses ได้อย่างไร มีประโยชน์อะไรกับธุรกิจ
OCA: Odoo Community Association  คืออะไร  การรวมตัวกัน มีประโยชน์กับธุรกิจของท่านหรือไม่
      พร้อมเปิดเวทีหารือและตอบข้อซักถาม 
           1) หารือความต้องการ มาตรฐาน ของ Open Source: Odoo ERP ในเมืองไทย
           2) โอกาส หรือความเป็นไปได้ที่จะรวมกลุ่ม เพื่อ สร้าง Odoo Community
           3) โอกาสทางธุรกิจจาก Odoo ERP

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563  
เวลา 9.00 - 12.00 น.
ห้อง 304  ชั้น 3  อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

กำหนดการและลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/nhSeq6YZTdgFBwyB9

โทร : 084-332-8996
อีเมล : walaiporn.rua@nstda.or.th
LineID : allboutpoy

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI