loader

คณะกรรมการ ATSI ยกคณะเข้าพบผู้บริหาร สวทช, software park, และ science park


ลงวันที่ :: 17 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้เข้าดู :: 2129

 

คณะกรรมการ ATSI ยกคณะเข้าพบผู้บริหาร สวทช, software park, และ science park

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน ให้หนักหน่วงมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้เข้มแข็งด้วยวิธีการใหม่ๆ

ทั้งนี้จะได้เริ่มจากกิจกรรมการพาคณะสมาชิกสมาคมเข้าเยี่ยมชม Science Park เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับนักวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันในอนาคต

และคัดเลือกซอฟต์แวร์บางส่วนที่มีความพร้อม นำไปจัดแสดงที่ Living Lab ต่อไป

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI