loader

สินเชื่อ SMEs One หรือ โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุน สสว.


ลงวันที่ :: 3 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้เข้าดู :: 880

 

ด่วน! รีบสมัครก่อนวงเงินเต็ม ( โครงการจะปิดรับสมัครทันทีที่วงเงินเต็ม)
สินเชื่อ SMEs One หรือ “โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุน สสว." ดอกเบี้ย 1% ตลอดโครงการนาน 7 ปี หรือ " สำหรับ SMEs รายย่อย (Micro SMEs) และ SMEs ขนาดย่อม (Small Enterprise) ตามนิยามของ สสว.
1. นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาจด VAT วงเงินกู้สูงสุด 3 ลบ.
2. บุคคลธรรมดา (มีใบประกอบการ) วงเงินกู้สูงสุด 5 แสนบาท
เงื่อนไขโครงการ:
1. ต้องเป็น SMEs ขนาดย่อย และขนาดย่อมตามนิยาม สสว. (ดูที่ https://bit.ly/3gDhWND )
2. ต้องเป็นสมาชิก สสว. เท่านั้น (สมัครได้ที่  https://members.sme.go.th/newportal/)
3. ต้องมีบุคคลค้ำประกัน (ตามเงื่อนไขโครงการ)
4. ต้องไม่เคยได้รับสินเชื่อนโยบายรัฐ 1% จากหน่วยงานใดๆ
5. ต้องมีประวัติการชำระหนี้ปกติ
** สมัครผ่านช่องทาง Online ได้ที่ https://coreportal.smebank.co.th/intent_form.php
** สนใจสอบถามรายละเอียดที่ สสว. Call Center 1301 หรือ SME D Bank Call Center 1357

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI