loader

คนรุ่นใหม่หัวใจ Transform


ลงวันที่ :: 21 มกราคม 2563 จำนวนผู้เข้าดู :: 1598

 

บรรยากาศงานสัมมนา“คนรุ่นใหม่หัวใจ Transform”

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ATSI กับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และโดยการสนับสนุนของ กสทช. และ กทปส.

เพื่อพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของตลาด และส่งเสริมผลักดันการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)

วันที่ 20 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกฝ่าย และขอบวิทยากรทุกท่านที่ให้เกียรติมาแชร์ความรู้

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI