loader

Digital Transformation ให้กับธุรกิจ SME ไทย ในปี 2020


ลงวันที่ :: 21 มกราคม 2563 จำนวนผู้เข้าดู :: 1325

 

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนแนวทาง Digital Transformation ให้กับธุรกิจ SME ไทย ในปี 2020 ในวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30น. ที่ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย(The Federation Thai SME) ภายใต้ความร่วมมือ ATSI กับ สมาพันธ์ SME และโดยการสนับสนุนของ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อร่วมมือกันผลักดันให้ SME ไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล

ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกฝ่าย และขอบคุณทีมผู้บรรยายที่ผ่านการอบรมหลักสูตร โครงการแพลทฟอร์มพัฒนาที่ปรึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัล Digital Transformation Expert Platform

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI