loader

ร่วมสัมมนาทุกหัวข้อ ?ฟรี? งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี


ลงวันที่ :: 6 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 1392

 

ร่วมสัมมนาทุกหัวข้อ “ฟรี” งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี
http://www.nationalengineering2019.com/index.php?modules=seminars

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI