loader

ขอแจ้งรายชื่อ ผู้ประกอบการ ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก และได้รับสิทธิขึ้นรับใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะ


ลงวันที่ :: 30 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 1409

 

ขอแจ้งรายชื่อ ผู้ประกอบการ ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก และได้รับสิทธิขึ้นรับใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะ "ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ไทย"  ในพิธีมอบรางวัล ATSI - Digital Enterpreneur Award วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.15-20.00 น
รอยัล พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน

ขอให้ท่านติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   บริษัทซอฟต์แวร์เฮ้าส์ที่ดูแลท่าน หรือติดต่อ 086-7105191 ,081-6534082

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI