loader

THE THAILAND eTAX SYMPOSIUM 2019


ลงวันที่ :: 3 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 2308

 

งาน THE THAILAND eTAX SYMPOSIUM 2019 งานสัมมนาระดับชาติที่จะไขทุกประเด็นข้อสงสัย และการดำเนินการเกี่ยวกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ พร้อมพบกับโซลูชันในการใช้งาน eTAX สำหรับองค์กรทุกขนาดในที่เดียว

รายละเอียดโครงการตามเอกสาร ดังนี้

รายละเอียดโครงการ

Presentation

Presentation

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI