loader

ประมวลภาพบรรยากาศงานสัมมนา Digital Transformation Expert Platform


ลงวันที่ :: 3 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 1460

 

ตามที่สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) ได้จัดอบรมในโครงการแพลทฟอร์มพัฒนาที่ปรึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัล Digital Transformation Expert Platform สำหรับบุคลากรที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นที่ปรึกษา Digital Transformation หรือที่เรียกว่า DX Expert ภายใต้การสนับสนุนของ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์

การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)

 

 

 

 

 

โดยการจัดอบรมฯแบ่งเป็น 3 รอบ และได้จัดขึ้นที่ห้องประชุม ชั้น 11 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ได้แก่

รอบที่ 1 วันที่ 12 – 13 กันยายน 2562

รอบที่ 2 วันที่ 19 – 20 กันยายน 2562

รอบที่ 3 วันที่ 26 – 27 กันยายน 2562

ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมจำนวน 300 ราย จากผู้สมัครเข้าอบรมมากกว่า 500 ราย ซึ่งแบ่งการอบรอบละ 100 ราย

 

อีกทั้งยังได้รับเกียรติ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านที่ให้เกียรติ์มาบรรยายให้ความรู้และแนะนำการปรับองค์กรให้เปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ Digital Transformation อธิ คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, คุณไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการ สถาบันการจัดการความรู้เอเซีย (กิจการเพื่อสังคม), คุณปฐม อินทโรดม กรรมการ Creative Digital Economy สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, คุณกิตตินันท์ อนุพันธ์ CEO บริษัท Anywhere 2 go และผู้ก่อตั้ง Claim Di, คุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล CEO ของบริษัท ไฟร์ วัน วัน จำกัด, คุณไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการ สถาบันการจัดการความรู้เอเซีย (กิจการเพื่อสังคม) ฯลฯ

 

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI