loader

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ Digital Transformation


ลงวันที่ :: 29 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 3587

 

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ร่วมกับ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ดำเนินโครงการ อบรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ Digital Transformation มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ผู้รับการฝึกอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ Digital Transform ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการอบรมนี้คือบุคลากรในองค์กรต่างๆ ที่สนใจจะปรับองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล ให้ก้าวทันกับการแข่งขันโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญ หรือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและต้องการเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและเข้าไปช่วยเหลือองค์กรต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ สมาคมฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ Digital Transformation กำหนดจัดการอบรมจำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 2 วันดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 , ครั้งที่ 2 วันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 และครั้งที่ 3 วันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 สถานที่จัดงาน ห้องประชุม ชั้น 11 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) รายชื่อตามแนบ

ครั้งที่ 1 วันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 

Smiley face
Smiley face
Smiley face
Smiley face
Smiley face
Smiley faceครั้งที่ 2 วันที่ 19 – 20 กันยายน 2562

Smiley face
Smiley face
Smiley face
Smiley face
Smiley face
Smiley face
Smiley faceครั้งที่ 3 วันที่ 26 – 27 กันยายน 2562

Smiley face
Smiley face
Smiley face
Smiley face
Smiley face
Smiley face
Smiley faceตามเอกสารแนบ

กำหนดจัดการอบรม ครั้งที่ 1

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ครั้งที่ 1

กำหนดจัดการอบรม ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ครั้งที่ 2

กำหนดจัดการอบรม ครั้งที่ 3

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ครั้งที่ 3

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI