loader

โลกเปลี่ยน องค์กรต้องปรับ รับ Digital Platform


ลงวันที่ :: 9 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 3714

 

“โลกเปลี่ยน องค์กรต้องปรับ รับ Digital Platform “

ATSI ขอเรียนเชิญผู้สนใจสมัคร 

???? สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) โดยการสนับสนุนของ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ จัดอบรมในโครงการแพลทฟอร์มพัฒนาที่ปรึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัล Digital Transformation Expert Platform
สำหรับบุคลากรที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นที่ปรึกษา Digital Transformation
.
สิทธิประโยชน์ของผู้ร่วมโครงการ
1. Certificate และขึ้นทะเบียนเป็น DX Expert กับสมาคม ATSI
2. สิทธิการใช้ e-Learning Platform เพื่อเผยแพร่ความรู้
3. Funding เมื่อนำเสนอ business model ผ่านการพิจารณา
.
การจัดอบรมฯแบ่งเป็น 3 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 วันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 
รอบที่ 2 วันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 
รอบที่ 3 วันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 
.
รับจำนวนจำกัดเพียง รอบละ 50 คน 
ห้องประชุม ชั้น 11 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) (เลือกครั้งใดครั้งหนึ่ง) 

ด่วน!! ลงทะเบียน ล่วงหน้าภายใน วันพุธที่ 15 ส.ค. 2562 ภายในเวลา 17.00 น. 

ลงทะเบียนได้ที่
 https://yourqr.today/api/v1/qr.go/3CKwwk  ????ฟรี! 

สนใจสอบถาม ติดต่อ 
คุณเพชรราวลัย ขยันยิ่ง (กิ๊บ)  
092 690 9892

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI