loader

โครงการ Thailand ICT Awards เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2562


ลงวันที่ :: 6 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 1852

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการ Thailand ICT Awards  
——————————

โครงการ Thailand ICT Awards เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2562

ท่านสมาชิกที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครตาม Link ที่แนบมาด้วยกันนี้ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxbJNhs1Ev4gDUoFbQr-ySpVdWEiKPOTckOsSFI-T2WzzZwA/viewform

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI