loader

ATSI ?นำดิจิทัลเทคโนโลยี ขยายโอกาสสู่ชนบทนำระบบ LMS ไปช่วยยกระดับการศึกษาไทยที ร.ร.เตรียมทหารอนุสรณ์รุ่นที่ 13


ลงวันที่ :: 7 มีนาคม 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 1916

 

ATSI  นำดิจิทัลเทคโนโลยี ขยายโอกาสสู่ชนบทนำระบบ LMS ไปช่วยยกระดับการศึกษาไทยที ร.ร.เตรียมทหารอนุสรณ์รุ่นที่ 13 อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร  หวังลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งสร้างเยาวชน "เก่งและดี"  โดยเริ่มจากการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  พร้อมระบบการติดตามผลและพัฒนาทั้งนักเรียนและครูอย่างต่อเนื่องด้วย  DELM ; Digital Enabled Learning Model  

ร.ร. ดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการ "โรงเรียนร่วมพัฒนา" หรือ "PartnershipSchool" ซึ่งรัฐบาลออกแบบเพื่อมุ่งหวังปลดล็อคปัญหาการศึกษาชาติ  โดยมี ร.ร.แม่แบบคือ ร.ร. มีชัยพัฒนา หรือ BambooSchool อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์  ที่บริหารโดย ท่าน อ.ดร.มีชัย วีระไวทยะ ปูชนียบุคคลต้นแบบผู้นำแห่งการแบ่งปันและพัฒนาการศึกษาเพื่อสังคมชนบท คนสำคัญของประเทศไทย

Cr. Ubon Sutthana , SumSystem Co.,Ltd

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI