loader

Total Solution for SMEs ? ขอเชิญ บริษัทซอฟต์แวร์และ startup เข้าร่วมฟังการชี้แจงโครงการและแลกเปลี่ยนความเห็น ที่ ห้อง 1001 C Asean วันที่ 29 พ.ย. เวลา 17.30-18.30น.


ลงวันที่ :: 28 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้เข้าดู :: 1743

 

“Total Solution for SMEs”
ขอเชิญ บริษัทซอฟต์แวร์และ startup เข้าร่วมฟังการชี้แจงโครงการและแลกเปลี่ยนความเห็น
ที่ ห้อง 1001 C Asean วันที่ 29 พ.ย. เวลา 17.30-18.30น.

โดยนางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เป็นผู้ชี้แจงนโยบาย 17.30-17.45

จากนั้นเป็นการเสวนา เรื่องมาตรฐานกลางและการเตรียมความพร้อม
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 17.45-18.30 น.

บริษัทที่เข้าร่วมจะได้สิทธิพิเศษจากกรมพัฒนาธุรกิจ และการประชาสัมพันธ์ให้กับ SME ร่วมกัน (รายละเอียดเพิ่มเติมจะชี้แจงในงาน)

โดย

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของกองกำกับบัญชีธุรกิจ) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (CIO)

นายทินกร เหล่าเราวิโรจน์ 
นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

ดร. พณชิต กิตติปัญญางาม
นายกสมาคม Thailand Tech Startup Association (TTSA)

ดำเนินรายการโดย คุณชัชนาท จรัญวัฒนากิจ (โจแซ่ด)
CMO/ Co-founder, Seekster

ผู้สนใจกรุณาลงทะเบียนได้ที่ https://yourqr.today/api/v1/qr.go/DKjc6C

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI