loader

depa mini-Transformation Voucher SMEs ดิจิทัลคูปอง (Batch#2) ทุนสนับสนุนการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลสูงสุดจำนวน 10,000 บาท*


ลงวันที่ :: 23 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้เข้าดู :: 1798

 

SMEs ดิจิทัลคูปอง (Batch#2)
ทุนสนับสนุนการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลสูงสุดจำนวน 10,000 บาท*
เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของ SMEs ไทย
“depa ช่วย SMEs ไทย ประยุกต์ใช้ดิจิทัล”

 

 

 

ที่มาและวัตถุประสงค์:
โครงการคูปองช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Mini Transformation Voucher) เป็นโครงการที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ได้จัดทำขึ้น โดยร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรเอกชนที่มีสมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าจังหวัดชลบุรี สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนให้ SMEs ไทยในทุกภูมิภาคให้สามารถยกระดับการบริหารจัดการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการในการกระบวนการภายในของธุรกิจ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างมีแบบแผน อันจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุน และเพิ่มผลประกอบการ สามารถสร้างผลกระทบให้แก่ธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ

 

ประเภทเทคโนโลยีที่สนับสนุน:
เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ Operational Backbone เช่น ERP, CRM, HR, บัญชี, ระบบการขาย, ระบบคลังสินค้า, POS เป็นต้น หรือตามที่สำนักงานฯพิจารณาเห็นสมควรและสอดคล้องกับวัตถุระสงค์ของโครงการ

 

จำนวนทุนสนับสนุนและหน่วยร่วมดำเนินการ:
2,200 ทุน ทั่วประเทศ แบ่งเป็น

พื้นที่ หน่วยร่วม จำนวนทุน
ภาคกลาง สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 400
ภาคเหนือ อยู่ในระหว่างการสรรหาหน่วยร่วมดำเนินงาน 200
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 200
ภาคตะวันออก

หอการค้าจังหวัดชลบุรี 

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย *

700

500

ภาคใต้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 200

* สำหรับธุรกิจเกษตร ในพื้นที่ EEC

 

ระยะเวลาโครงการ:

ประจำปีงบประมาณ 2562

 

คุณสมบัติ SMEs กลุ่มเป้าหมาย:

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ ในกิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ และกิจการค้าส่งและค้าปลีก ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI