loader

ทีมงาน #ATSI พาเด็กมาสัมภาษณ์คุณมีชัยเรื่อง อนาคตการศึกษาไทย และประทับใจกับหลายๆคำที่ได้ยิน


ลงวันที่ :: 8 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้เข้าดู :: 1424

 

ทีมงาน #ATSI พาเด็กมาสัมภาษณ์คุณมีชัยเรื่อง อนาคตการศึกษาไทย และประทับใจกับหลายๆคำที่ได้ยิน

เด็ก: What do you do?
อ.มีชัย: I am a change maker.

"โรงเรียนต้องเป็นที่แก้ปัญหา ไม่ใช่ที่ยอมรับปัญหา"

พบกับคุณมีชัยได้ที่งาน Thailand Software Fair 2018 ที่ C Asean วันที่ 29 พย.นี้

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI