loader

รายละเอียดโครงการ depa mini-Transformation Voucher


ลงวันที่ :: 17 กรกฎาคม 2561 จำนวนผู้เข้าดู :: 4596

 

ที่มาและวัตถุประสงค์:
โครงการคูปองช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Mini Transformation Voucher) เป็นโครงการที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ได้จัดทำขึ้น โดยร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรเอกชนที่มีสมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย สมาคมผู้ประกอบการดิจิทัลภาคเหนือ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนให้ SMEs ไทยในทุกภูมิภาคให้สามารถยกระดับการบริหารจัดการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการในการกระบวนการภายในของธุรกิจ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างมีแบบแผน อันจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุน และเพิ่มผลประกอบการ สามารถสร้างผลกระทบให้แก่ธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ

 

ประเภทเทคโนโลยีที่สนับสนุน:
เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ Operational Backbone เช่น ERP, CRM, HR, บัญชี, ระบบการขาย, ระบบคลังสินค้า, POS เป็นต้น หรือตามที่สำนักงานฯพิจารณาเห็นสมควรและสอดคล้องกับวัตถุระสงค์ของโครงการ

 

จำนวนทุนสนับสนุนและหน่วยร่วมดำเนินการ:
400 ทุน ทั่วประเทศ แบ่งเป็น

พื้นที่ หน่วยร่วม จำนวนทุน
ภาคเหนือ สมาคมธุรกิจดิจิทัลภาคเหนือ 100
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
สาขา จ.ขอนแก่น*
100
ภาคกลางและภาคตะวันออก สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 100
ภาคใต้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 100

*กำลังอยู่ในระหว่างการสรรหาหน่วยร่วมดำเนินงาน

 

ระยะเวลาโครงการ:

วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2561 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

 

คุณสมบัติ SMEs กลุ่มเป้าหมาย:

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ ในกิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ และกิจการค้าส่งและค้าปลีก ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543

 

 

 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

เลขที่ 120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210โทรศัพท์ : 0-2141-7100โทรสาร : 0-2143-8059

สาขาขอนแก่น

เลขที่ 11 ชั้น 2 อาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค ถนนศรีธาตุประชาสันติ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000โทรศัพท์ : 0-4327-1700-3โทรสาร : 0-4327-1704

สาขาเชียงใหม่

เลขที่ 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000โทรศัพท์ : 0-5324-7282โทรสาร : 0-5324-7272

สาขาภูเก็ต

ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000โทรศัพท์ : 0-7637-9111โทรสาร : 0-7637-9000

หน่วยร่วมดำเนินงาน

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

คุณประภาพร ติวเฮือง99/30 สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ชั้น 5 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120โทรศัพท์ : 086-710-5191อีเมลล์ : contact@atsi.or.th

สมาคมธุรกิจดิจิตอลภาคเหนือ

คุณศิราเมสโทรศัพท์ : 081-746-8650อีเมลล์ : ndeachiangmai@gmail.com

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

คุณสุจิตราโทรศัพท์ : 081-083-7660อีเมลล์ : ftipk_chapter@yahoo.com

สมาคมการค้าซอฟแวร์และธุรกิจนวัตกรรม

ณคณินฐ์ โชติศิริรัตน์โทรศัพท์ : 081-696-9168อีเมลล์ : nesbia2007@gmail.com,boodyslim@gmail.com

>> ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้าร่วมโครงการ <<

 

 

 

 

 

 

ประกาศ
รายชื่อผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการคูปองช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
depa Mini Transformation Voucher”

รายชื่อผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม โครงการคูปองช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการส่งเสริม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม “depa Mini Transformation Voucher” สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัล (depa) ร่วมกับหน่วยร่วมดำเนินการ จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่ม SMEs ด้วย "depa Mini Transformation Voucher" เพื่อดำเนินงานในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยได้รับสมัครผู้ประกอบการฯ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะต้องเป็นสินค้าและบริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการภายในของบริษัท อาทิเช่น ระบบ ERP, CRM, POS, HRM เป็นต้น
ทั้งนี้มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ ดังนี้
 

ลำดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์/บริการ รายละเอียดผลิตภัณฑ์สินค้า รูปแบบการให้บริการ
1 Fiveloop CO.LTD. Wisible Sale CRM Software
2 Matrix Business Servicess CO.LTD. ระบบโทรศัพท์สำนักงาน Application ระบบโทรศัพท์ ใช้งานทดแทนตู้สาขาโทรศัพท์ เช่ารายปี
3 Metamedia technology CO.LTD.
 
Long cards (CRM) CRM platform@application Software และ platform การบริหารจัดการลูกค้า
4 WP GROUP CO.LTD.
 
SYKBOX Webservice web app สำหรับการเตรียมการจัดส่งสินค้า one stop service for logistic/click&collect
5 บริษัท ควอดราเทคโนโลยี จำกัด ERP ซอฟต์แวร์ระบบ ERP การติดตั้ง on sever /on cloud
6
 
บริษัท แชปวี่ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด
 
ระบบบริหารงานคอนโดและหมู่บ้าน property management On cloud
used car system บริหารงานซื้อขายรถ On cloud
7
 
 
บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด
 
 
ERP การวางแผนใช้ทรัพยากรเน้นด้าน Retail โปรแกรมสำเร็จรูป
HR MS HR+HRM มากกว่า 10 ระบบ โปรแกรมสำเร็จรูป
บัญชี GL, AR, AP, FA, IV, PR โปรแกรมสำเร็จรูป
8 บริษัท ซอฟท์โปรดักท์ จำกัด Softpro SME Account ระบบบัญชี รองรับงานขาย งานจัดซื้อ การเงินการบัญชี โปรแกรมสำเร็จรูป
Softpro Uorder Mc Application รับออเดอร์ BIOB, BTOC เช่าให้บริการ
9
 
บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด Software ร้านอาหาร โปรแกรมบริหารจัดการร้านอาหาร POS โปรแกรมสำเร็จรูปติดตั้งระบบ POS
POS ร้านอาหาร ระบบคลังสินค้า โปรแกรมสำเร็จรูป
10 บริษัท ซีบีเอส โปรเซสเซอร์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น Matrix ERP โปรแกรมบริหารจัดการทรัพยากร on cloud
Matrix HRM โปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล on cloud
Hotel in one โปรแกรมบริหารจัดการโรงแรม on cloud
11
 
บริษัท ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ จำกัด
 
HR CACCPAY ROLL โปรแกรมบริหารงานบุคล โปรแกรมสำเร็จรูป
CRM Intouch CRM โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ โปรแกรมสำเร็จรูป
12
 
บริษัทดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด
 
Software Mac-5 ซอฟต์แวร์บัญชี SME, SML, Enterprise โปรแกรมสำเร็จรูป พร้อม customize
บริการ Implement ชิ้นงาน วางระบบบัญชี โปรแกรมสำเร็จรูป พร้อม customize
13  บริษัทดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ จำกัด Double m Samakkec Cloud ERP เช่าใช้บริการ
Double m Agripro Cloud ERP เช่าใช้บริการ
Double m Jege Cloud ERP เช่าใช้บริการ
Double m HRM Cloud ERP เช่าใช้บริการ
14 บริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จำกัด Tiger e Smartpay HR SOFTWARE โปรแกรมสำเร็จรูป
Tiger e HR HR SOFTWARE โปรแกรมสำเร็จรูป
15
 
 
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 
 
GENIUS-HRM โปรแกรมบริหารงานบุคคล โปรแกรมสำเร็จรูปพร้อมบริการหลังขาย
GENIUS-ihotel โปรแกรมบริหารงานโรงแรม สมาชิกรายเดือน
GENIUS-I Restaurant โปรแกรมบริหารงานร้านอาหาร สมาชิกรายเดือน
16
 
บริษัท ไทรแองเกิ้ลซอฟท์ จำกัด
 
Forma ERP ERP Accounting โปรแกรมสำเร็จรูป พร้อม customize
Humano HRM, HRD โปรแกรมสำเร็จรูป พร้อม customize
17
 
 
บริษัทนายเน็ต จำกัด
 
 
FD ซอฟต์แวร์ทันตกรรม   On premise บน PC
FR ซอฟต์แวร์ร้านอาหาร   On premise บน PC และ mobile app download
Rangy ซอฟต์แวร์ร้านค้าปลีก   On premise บน PC และ mobile app download
18
 
บริษัท นิปปอน ไซซิทส์ จำกัด
 
XENTRACK Indoor location tracking ระบบพร้อมอุปกรณ์
XENTEMP วัดอุณหภูมิแบบ real ime ระบบพร้อมอุปกรณ์
19 บริษัท บริด แอดวานซ์ จำกัด PlanetOne ซอฟต์แวร์ ERP โปรแกรมสำเร็จรูป พร้อม customize
20 บริษัท บลูบอล จำกัด Zulu CRM, Sales and Inventor ให้เช่าบนคลาวด์
21
 
 
บริษัท บิซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
 
 
POS โปรแกรมขายหน้าร้าน on cloud
Payroll โปรแกรมเงินเดือน License
WMS โปรแกรมคลังสินค้า License/on cloud
22
 
บริษัท พิชญ โซลูชั่น จำกัด
 
PEAR ERP, MRP ระบบบริหารงานธุรกิจทั่วไป,โรงงาน โปรแกรมสำเร็จรูป
  ระบบบัญชีการเงิน Implement
23 บริษัท มาช์เอชอารี จำกัด Zeeme เป็นระบบการลงเวลาเข้าออกงาน เช่ารายเดือน
24
 
 
บริษัท รีเทล บิซิเนส เซอร์วิสส์ จำกัด Mobile POS Mobile POS Cloud
25
 
 
 
บริษัท วีเจ้นซ์ จำกัด
 
 
 
 
 
โปรแกรมการจัดการคลีนิคความงาม   License
โปรแกรมบริหารจัดการ Mobile Sale สำหรับหน่วยรถ   License
โปรแกรม POS Retail   License
โปรแกรมบริหารจัดการตารางเวลาสำหรับธุรกิจสุขภาพ   License
26 บริษัท อรินแคร์ จำกัด Software (arincare) ระบบบริหารร้านขายยา License
27
 
 
บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 
yuu POS ระบบหน้าร้าน เช่ารายเดือน
yuu Trading ระบบบัญชีซื้อขาย เช่ารายเดือน
yuu ERP ERP เช่ารายเดือน
28
 
 
บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
 
 
S/W Business plus ERP ระบบงานซื้อขายคลัง งานบัญชี การเงิน Client/server
S/W Business plus POS ครอบคลุมระบบขายปลีก หน้าร้าน Client/server
S/W Business plus HRM ครอบคลุมงาน pr/tm/dk/rt/ps/as Client/server
29
 
บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด
 
ONEWEB Software Solution โปรแกรมสำเร็จรูป
DMP Digital Marketing โปรแกรมสำเร็จรูป
30 บริษัท เอด้า ซอฟท์ จำกัด POS POS โปรแกรมสำเร็จรูป
31
 
บริษัท เอฟซีโซลูชั่น จำกัด
 
HR-ซอฟต์แวร์ในมือถือ บันทึกเวลาพนักงาน Cloud รายเดือน
ระบบบันทึก รปภ. ซอฟต์แวร์ในมือถือ Guard-ออนไลน์ Cloud รายเดือน
32
 
 
บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด
 
 
Oracle ERP Implement Support โปรแกรมสำเร็จรูป พร้อม customize
HR and Payroll Oracle HR โปรแกรมสำเร็จรูป พร้อม customize
Payroll Payroll on Cloud on Cloud
33
 
 
 
บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด
 
 
 
ERP ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร โปรแกรมสำเร็จรูป
HRMS ระบบบุคลากร โปรแกรมสำเร็จรูป
ECM e-office solution โปรแกรมสำเร็จรูป
POS ระบบขายหน้าร้าน โปรแกรมสำเร็จรูป
34
 
บริษัท ไอซีเอ็ม สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด
 
I Smart Sales โปรแกรมบริหารงานขาย โปรแกรมสำเร็จรูป/เช่าใช้บริการ
I Smart Biz 360 โปรแกรมบริหารธุรกิจครบวงจร โปรแกรมสำเร็จรูป/เช่าใช้บริการ
35
 
บริษัท ไอเวิร์ค อินเตอร์ แอ๊คทีฟ จำกัด
 
POS ซอฟต์แวร์ขายหน้าร้าน on Cloud
ERP ซอฟต์แวร์จัดการคลังสินค้า on Cloud
36 บริษัท แฮปปี้ คาร์ดิโอ จำกัด Business Card Platform Plat form สำหรับจัดทำนามบัตร on Cloud
37 วีแคนอินโฟเทค จำกัด iWMS ระบบคลังสินค้า โปรแกรมสำเร็จรูป พร้อม customize
iHRMS ระบบบริหารงานบุคคล โปรแกรมสำเร็จรูป พร้อม customize
38 ชิปนิตี้ จำกัด Quite Pro 1 ปี ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ Stock,POS,CRM เช่าใช้บริการ
Truly Pro 1 ปี ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ Stock,POS,CRM เช่าใช้บริการ
Unlimit Pro 1 ปี ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ Stock,POS,CRM เช่าใช้บริการ
39 นีสเตอร์  จำกัด Signmate Cloud-Based Digital Signage on Cloud
40 ฟาสต์ชิป จำกัด Cross border Logistic PlatForm รับสินค้าจากลูกค้าส่งให้ผู้รับ (Door to Door) เช่าใช้บริการ
41 คลาวด์คอมเมิร์ช จำกัด One Stop service solution for cross border
e-commerce
ช่วยบริหารจัดการระบบการขายสินค้าผ่าน MarketPlace เช่าใช้บริการ
42 พี เอ็น พี โซลูชั่น จำกัด Stock Management ระบบบริหาร Stock เช่ารายเดือน
43 ซัม ซิสเท็ม จำกัด e-Training System ระบบฝึกอบรม อิเล็กทรอนิกส์ Web Application on Cloud Service
44 บริษัทโปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด Software โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service), Accounting Software
โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ myCRM
45 บริษัท โปรซอฟท์ เว็บ จำกัด Software, Digital Content เว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service)
บริการออกแบบเว็บไซต์ Creative
46 บริษัท อะซอนด้า จำกัด Software ระบบบัญชีออนไลน์ ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service), ผลิตซอฟต์แวร์
47 บริษัท เอ็กเพลนเนอร์ จำกัด Digital Service ผลิตสื่ออนิเมชั่น 2D ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service)
48 เพย์บอกซ์: แพลทฟอร์มธุรกิจตู้แคชเชียร์อัจฉริยะ Hardware/smart device เป็นแพลตฟอร์มธุรกิจออฟไลน์ผ่านตู้จ่ายเงินอัติโนมัติ สำหรับทุกธุรกิจบริการที่ต้องการทดแทนคนเก็บเงินด้วยเครื่องจักรเช่น ธุรกิจร้านกาแฟ ,ร้านขนม ,ร้านนวดสปา ,สนามไดร์ฟกอล์ฟ , ศูนย์บริการล้างรถ รวมไปจนถึงสถานบริการ ที่พัก ท่องเที่ยว ที่ลูกค้าสามารถบริการด้วยตนเอง ชำระเงินก่อน แล้วให้บริการทีหลัง ตู้อัตโนมัตินี้เป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบ สามารถสื่อสารกับ Cloud Service มี API พร้อมรับการเชื่อมต่อจาก Mobile Application ให้ลูกค้า และคู่ค้าสามารถดูและหน้าร้านและเงินสดของตนเองได้ตลอดเวลา บริษัทมีโมเดลรายได้ 2 แบบคือ ระบบสมาชิก (Subscription) ซื้อสิทธิ์เช่าใช้รายปี/ เดือน/ วัน เป็นการเก็บเงินล่วงหน้า ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service)
49 บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จำกัด Software Employee Self Service ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service)
Human Capital Management
Human Resource Management
50 บริษัท ทราคูล จำกัด Hardware/smart device, Software, Digital Service, Digital Content, Communication Equipment and Service, Infrastructure TRAKOOL SOFTWARE ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Infrastructure-as-a-Service), ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service), ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service)
TRAKOOL Software Development
TRAKOOL HOSTING & Domain
51 บริษัท สมาร์ทไอโอที จำกัด Hardware/smart device, Software, Digital Service, Communication Equipment and Service อุปกรณ์วัดฝุ่น ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Infrastructure-as-a-Service)
กล่องควบคุมอากาศเกินอัตโนมัติ
52 บริษัท ออเธนทิค จำกัด Digital Service E-Commerce System Marketing of thing ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service)
53 มั่นคง มาร์เก็ตติ้ง Digital Content ผลิตคอนเทนท์สำหรับสื่อออนไลน์ (เฟซบุ๊ค, ไลน์ official) ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service)
54 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไอบีเอสเอ็กซ์ Hardware/smart device, Software, Digital Service Happy Queue ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Infrastructure-as-a-Service), ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service)
55 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาโนซอฟท์ แอนด์ โซลูชั่น Software Nanosoft Smart INV.NET โปรแกรม?สต?อก?สิน?ค?า?และ?ขาย?หน?า?ร?า?น ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service)
Nanosoft Hotel.NET โปรแกรม?โรง?แรม
Nanosoft Cafe.NET โปรแกรม?ร?าน?อา?หาร
56 บริษัท จีเอ็นจี เทค จำกัด Software ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service)
57 บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดี.ซี จำกัด Software, Digital Service, Communication Equipment and Service, Infrastructure, Accounting Software โปรแกรม?สําเร็จ?รูป? Express for Windows for Start up Business ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service)
SAP Business One
58 บริษัท ไทยบิสซิเนส ซอฟท์แวร์ จำกัด Software ThaiDO ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service)
59 หจก.ไอทีบิสซิเนส โซลูชัน Software โปรแกรมบริหารงานค้าปลีกสำเร็จรูป ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service)
60 วูล์ฟ คอร์เปอเรชั่น Software DocM ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service), ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service)
61 หจก.เชียงรายเทคโนคอม Software QPOS ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service)
Qacc
62 บริษัท ดับเบิ้ลยูอาร์เอที อินโนเวชั่น จำกัด Hardware/smart device, Software, Digital Service, IOT Nelleh Living ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service), IOT
63 บริษัท อินเนอร์จี แล็บ จำกัด Software บริการด้านซอฟแวร์และโมมายแอปพลิเคชัน ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Infrastructure-as-a-Service), ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service), ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service)
64 หจก.นิวเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ Hardware/smart device, Software SabuySoft ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service)
65 บริษัท เอ-แวลลู จำกัด Hardware/smart device, Software, Digital Service, Digital Content POS ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service), ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service)
66 บริษัท แอ็กเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด Hardware/smart device, Software, Digital Service, Digital Content Website eCommerce ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service), ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service)
67 บริษัท ทัชนิวมีเดีย จำกัด Digital Service, Digital Content ผลิตสื่อมัลติมีเดีย Media Production
68 บริษัท อาร์ติซาน ดิจิตอล เอเชีย จำกัด Hardware/smart device, Software, Digital Service, Digital Content, Communication Equipment and Service, Infrastructure ERP Software ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Infrastructure-as-a-Service), ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service), ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service)
69 บริษัท ฟาร์-อี จำกัด E-Commerce Logistic ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service)
70 บริษัท ซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด Software Seniorsoft Promaxx ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service)
71 บริษัท เลี่ยนอุดม จำกัด Customised Software ระบบพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service)
72 บริษัท ภูเก็ต อินโนเวทีฟ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด Market All ระบบบริหารงานจัดซื้อ ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service)
73 บริษัท พิคภูเก็ต จำกัด QR Code IDentification System ระบบทำโบรชัวร์+ระบบชำระเงินออนไลน์และคิวอาร์โค้ช ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service)
74 บริษัท บลูดีไซน์ จำกัด TourSys Solution ซอฟต์แวร์ท่องเที่ยวไทยในรูปแบบคลาวด์ รองรับการใช้งานสําหรับตัวแทนจําหน่ายบริการ ท่องเที่ยวแบบบริการครบวงจร ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service)
Panya Solution ระบบบริหารงานภายใน สำหรับธุรกิจค้าปลีก
75 บริษัท กราวด์ฮอก สตูดิโอ จำกัด Canvas Kids Animation หรือ 3D Model ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service)
76 ไรท์แอพพลิเคชัน (ประเทศไทย)จำกัด Online Travel Agent Platform ระบบขายแพ็คเกจทัวร์บนออนไลน์ โดยผ่าน Travel Platform ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service)
77 บริษัท วีเซิร์ฟ เดลิเวอร์รี่ จำกัด We serve Marketplace Platform & Logistics Service Provider ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service)
78 บริษัท แอพโซลูท ซอฟท์ จำกัด FOURLEAF APP ระบบร้านอาหาร Real-Time ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service)
79 บริษัท ภูเก็ตแอปพลิเคชัน จำกัด Choop.me Platform สำหรับวางแผนการท่องเที่ยว ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service)
80 บริษัท ซคูลเมท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด zchoolmate ระบบโรงเรียนครบวงจร ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service)
81 บริษัท เฮลท์ตี้ดริ้งค์ แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด Service Excellent ระบบบริหารงานขายและจัดส่งสินค้า สำหรับผู้แทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service)
82 บริษัท เอ็กซ์บิส ประเทศไทย จำกัด Smart Station IOT ระบบต้นแบบที่เป็นสถานีตรวจวัด ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service)
83 บริษัท สปริงคบอร์ด โซลูชั่น จำกัด Customised Software Digital Marketing ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service)
84 บริษัท เนวิเกเตอร์ไทย จำกัด Phuket Real Estate Web Application Digital Marketing phuketrealestate ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service)
85 บริษัท 9 ดี ออมนิเทค จำกัด Smart Hospital ระบบจัดคิว ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Infrastructure-as-a-Service), ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service), ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service)
86 บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด Touch-ICS@IoTPlatform /Touch-ICS@hotel ระบบบริหารจัดการ Wifi ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Infrastructure-as-a-Service), ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service), ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service)
87 บริษัท แม็คเทค อิเมอร์เจนท์ จำกัด DESKO_PENTA_Scanner ระบบสแกนเนอร์และเครื่องอ่าน passport ให้บริการ การขายสินค้าและการบริการ (Sales and after sales service)
88 บริษัท วาทานา จำกัด Hyper Connect Big Data WiFi Analytic Platform ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service)
89 บริษัท ค็อป เทคโนโลยี จำกัด รับบัตร เครื่องมือช่วยการทำธุรกิจดิจิตอล ออนไลน์
90 บริษัท บุ๊กค์คาเซ่ จำกัด Smart Fit Samart Cattalog สำหรับ SME เช่าใช้บริการ
Smart Biz Smart Cattalog สำหรับ coparate เช่าใช้บริการ
91 บริษัท แอปติวีเดีย จำกัด Grid SMEs Signage Cloud for SME เช่าใช้บริการ
Grid Gold Signage Cloud for corparate เช่าใช้บริการ
Grid pro กล่อง GRID เช่าใช้บริการ
92 บริษัท เอฟซีเทค ดีบี (ไทยแลนด์) จำกัด ระบบ Oredy ระบบช่วยเก็บข้อมูลลูกค้ามีเครื่องมือทำการตลาดหลากหลาย เช่าใช้บริการ
93 บริษัท ยูนิคอร์น (ประเทศไทย) จำกัด Ocha ระบบร้านอาหาร เช่าใช้บริการ
94 บริษัท แปซิฟิคโทรคมนาคม จำกัด Logo cheqee v5 โปรแกรมพิมพ์เช็ค ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

**ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฏาคม 2561  
ผู้ประกอบการ SMEs (users ผู้ใช้งาน) ที่สนใจขอรับการสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

<<สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่นี่ >>

Link : http://www.depa.or.th/sites/default/files/content/files/DEPA_TF_002.pdf

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI