loader

API ECONOMY ภายใต้โครงการความร่วมมือ


ลงวันที่ :: 7 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้เข้าดู :: 1394

 

4 พค 2561 


คณะกรรมการบริหาร ATSI โดย คุณทินกร เหล่าเราวิโรจน์ อุปนายก , คุณยุวดี แซ่โก่ย เลขาธิการ , และคุณสมพร มณีรัตนะกูล กรรมการและนายกกิตติมศักดิ์  นำทัพสมาชิกบริษัทผู้พัฒนาระบบHRM เยี่ยมชม AIS DC , ที่เอ็มโพเรียม สุขุมวิท  หารือความร่วมมือ API ECONOMY ภายใต้โครงการความร่วมมือ "การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย" 

 

ขอบคุณ AIS มา ณ โอกาสนี้
ATSI# ไปด้วยกัน ไปได้ไกล

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI