loader

ATSI นำบริษัทสมาชิกเข้ารับฟังรายละเอียด และกิจกรรมที่จะร่วมกับทาง AIS


ลงวันที่ :: 14 มีนาคม 2561 จำนวนผู้เข้าดู :: 1496

 

ATSI นำบริษัทสมาชิกเข้ารับฟังรายละเอียด และกิจกรรมที่จะร่วมกับทาง AIS

หลังการลงนามความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรม

และขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่บริษัทสมาชิกให้มากยิ่งขึ้น

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI