loader

ขอเชิญชวนสมัครแข่งขันเพื่อชิงรางวัล ATSI Digital Entrepreneur Award


ลงวันที่ :: 6 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้เข้าดู :: 2544

 

ขอเชิญชวนสมัครแข่งขันเพื่อชิงรางวัล ATSI Digital Entrepreneur Award โดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทหรือองค์กรธุรกิจที่ได้นำซอฟต์แวร์ไทยไปใช้และเกิดผลการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

 

โดยมอบรางวัลให้กับลูกค้าของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เป็นคนกรอกแบบสอบถามเพื่อส่งใบสมัครให้ลูกค้า มาที่ contact@atsi.or.th

 

รางวัลทั้งสิ้น 5 รางวัล แบ่งเป็นหมวดการผลิต, โลจิสติกส์, ค้าปลีก-ค้าส่ง, e-Commerce, และกลุ่มอื่นๆ อย่างละ 1 รางวัล

 

หมดเขตรับสมัคร 18 ตุลาคม 2560

ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องสัมภาษณ์กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานพันธมิตร วันที่ 20 หรือ 24 ตุลาคม 2560

 

พิธีมอบรางวัล  ณ เวทีใหญ่งาน Thailand Software Fair ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

สอบถามเพิ่มเติม โทร 086-481-6640 คุณกาญจนา


แบบสอบถาม


 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI