loader

ATSI นำบริษัทสมาชิกไปให้ความรู้เกี่ยวกับการนำระบบไอทีไปใช้ในการบริหารจัดการร้านค้า


ลงวันที่ :: 5 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้เข้าดู :: 1939

 

6 กันยายน 2560 : ATSI นำบริษัทสมาชิกไปให้ความรู้เกี่ยวกับการนำระบบไอทีไปใช้ในการบริหารจัดการร้านค้า ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนในภาคเหนือ ที่เข้าร่วมโครงการของกรมพัฒนาธุรกิจ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 ราย

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI