loader

งานสัมมนา ?โอกาสของธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยในยุค 4.0??


ลงวันที่ :: 29 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้เข้าดู :: 2667

 

งานสัมมนา “โอกาสของธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยในยุค 4.0” 
จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 – 16.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

วัตถุประสงค์ : ATSI ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ในการจัดกิจกรรม และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายโอกาสทางการธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ให้มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยน เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ATSI ขอขอบคุณ :
- วิทยากรรับเชิญ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่ให้เกียรติมาบรรยายให้ข้อมูลและความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย
- หน่วยงานพันธมิตรทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ได้ร่วมให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ 
- ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่มาร่วมงาน
- รวมทั้งทุกๆ ท่านที่มีส่วนช่วยให้งานนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอได้รับความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

#ATSI #ไปด้วยกันไปได้ไกล

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI