loader

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม ATSI ชุดใหม่ วาระปี 2560-256


ลงวันที่ :: 5 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้เข้าดู :: 2061

 

27 เมษายน 2560 เวลา 13.30-16.30 สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 พร้อมทั้งทำการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ วาระปี 2560-2562 ที่ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI