loader

13-01-2560 : ประชุมกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยในวาระพิเศษ


ลงวันที่ :: 1 มีนาคม 2560 จำนวนผู้เข้าดู :: 2061

 

13-01-2560 : ประชุมกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยในวาระพิเศษ เพื่อร่วมกันวางแผนกิจกรรมสนับสนุนบริษัทสมาชิกฯ ในปี 2560 นี้
(ขอขอบคุณบริษัทดับเบิ้ลไพน์ฯ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่การจัดประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะ)

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 


admin


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI