loader

ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้า Thailand Software Fair 2016


ลงวันที่ :: 6 กันยายน 2561 จำนวนผู้เข้าดู :: 5751

 

รายละเอียดงาน Thailand Software Fair 2016  คลิ๊ก


ชื่องาน                     Thailand Software Fair 2016 (TSF 2016)

จัดโดย                     สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

กำหนดการจัดงาน       วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00-20.00 น.

 

สถานที่:                    ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 

โดยแบ่งพื้นที่จัดงานออกเป็นส่วนๆ ดังนี้

 

1.       การแสดงโซลูชั่นซอฟต์แวร์ของบริษัทสมาชิกสมาคมฯ โดยแบ่งตามคลัสเตอร์ตามอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย อาทิ การท่องเที่ยว, โรงงานอุตสาหกรรม / ผู้ผลิตสินค้า, ค้าปลีกและการจัดส่ง, อาหารและการเกษตร, สุขภาพ, Digital Marketing และแอพลิเคชั่นสำหรบธุรกิจทั่วไป

2.       การออกบูธของผู้สนับสนุนโครงการฯ ทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทย มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

3.       การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้มาเลือกชมซอฟต์แวร์คุณภาพที่เหมาะกับธุรกิจ โดยได้พบกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์ในหลากหลายประเภทโดยตรง

4.       การสัมมนาและเสวนา เพื่อให้ความู้แก่ผู้ประกอบการฯ ในการนำซอฟต์แวร์ไปขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิการการดำเนินธุรกิจ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ

5.    Software Clinic มุมให้คำปรึกษาแนะนำในการพิจารณาเลือกซอฟต์แวร์ หรือระบบที่เหมาะกับธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญจากทางสมาคมฯ

1.       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 962 1348 หรือ 086 710 5191

 


admin


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI