loader

Software Directory


ลงวันที่ :: 6 กันยายน 2561 จำนวนผู้เข้าดู :: 4343

 

เรียน   บริษัทซอฟต์แวร์และสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

 

ด้วยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ได้จัดทำระบบทะเบียนบริษัทซอฟต์แวร์(Software Directory) เพื่อรวบรวมรายชื่อและธุรกิจของบริษัทซอฟต์แวร์ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 

 

1. เพื่อแสดงถึงความพร้อมและศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

2. เพื่อเป็นแหล่งในการค้นหาข้อมูลสินค้า และผู้ให้บริการ เกี่ยวกับธุรกิจไอทีและซอฟต์แวร์

3. เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ให้แก่บริษัทซอฟต์แวร์ในวงกว้าง

 

โดยในระบบใหม่นี้ แต่ละบริษัทจะสามารถกำหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อเข้าทำการบันทึกข้อมูลในระบบได้ด้วยตนเอง ทั้งรายละเอียดสินค้า/บริการโลโก้แผ่นประชาสัมพันธ์,รายละเอียดการติดต่อฯลฯ รวมทั้งสามารถทำการปรับแก้หรือเพิ่มเติมข้อมูลบริษัทให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา

 

ทางสมาคมฯ จึงขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ทุกบริษัท มาร่วมกันบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ เพื่อร่วมกันแสดงศักยภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยต่อไป โดยมีขั้นตอนของการเข้าใช้งานในระบบดังนี้ :-

 

1.       เข้า  http://www.atsi.or.th

2.       เลือกปุ่ม Software Directory ที่มุมบนด้านซ้าย

3.       กรอกข้อมูลบริษัทให้ครบถ้วน เมื่อเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Register

4.       ท่านจะได้รับ E-mail  จากสมาคมฯ เพื่อยืนยัน  Username, Passwordและแจ้งการรับข้อมูล

5.       ข้อมูลของท่าน  จะถูกนำขึ้นระบบหลังจากผ่านการตรวจสอบจาก สมาคมฯ ภายใน 3 วัน                 ทำการ

6.       ท่านสามารถนำ Username และ  Password มา Login เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าดูข้อมูล หรือ                   ทำการ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลบริษัทของท่านได้ตลอดเวลา

 

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือในการดำเนินการ โดยระบบจะเปิดให้เข้าทำการบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และบริษัทที่เข้าทำการบันทึกข้อมูลในระบบภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 นี้ จะได้รับของที่ระลึกจากทางสมาคมฯ     

 

 

 

 

 

 

 

 


admin


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI