loader

ขอเชิญเข้ารับฟังรายละเอียดงาน CommuniCast Myanmar และการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากโครงการ SMEs Pro Active


ลงวันที่ :: 22 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 2662

 

เรียน สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

 
         ขอเชิญบริษัทสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมออกบูธในงาน CommuniCast Myanmar ซึ่งจะจัดที่กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนม่าในวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2559 เข้ารับฟังรายละเอียดของงาน และการขอรับการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายจากโครงการ SMEs Pro Active  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ที่ซอฟต์แวร์พาร์ค
(ห้องประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 


          ทั้งนี้สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการฯ ในวันดังกล่าว ขอความกรุณาแจ้งกลับภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 โทร 02 962 1348 หรือ 086 710 5191 (คุณติ๊ก)  
 
 
 
ดาวน์โหลด  

 

 

 


admin


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI