loader

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ


ลงวันที่ :: 7 มีนาคม 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 2151

 

    ด้วยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยกิจกรรมโครงการ "กิจกรรมส่งเสริม SMEs ใช้ระบบ ERP ขนาดใหญ่ใน
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 6 ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ  และส่งใบสมัครภายในวันที่ 4 มีนาคม 2559 สำหรับผู้ประกอบการที่ส่งเอกสารเรียบร้อยและเป็นไปตามเกณฑ์ของโครงการฯ จะได้รับทุนสนับสนุนรายละ 80,000 บาท จำนวน 4 รายเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณประภาพร ติวเฮือง (ติ๊ก) 086 710 5191 หรือ 02 962 1348


 


admin


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI