loader

คุณวรรณวิสาที่เป็นตัวแทน ATSI เข้าร่วมประชุม


ลงวันที่ :: 17 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 2261

 

 

ขอขอบคุณ คุณวรรณวิสาที่เป็นตัวแทน ATSI

เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนและสมาคมต่างๆ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

เพื่อระดมความคิดเห็นในการทำโครงการเพื่อสนับสนุนผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ในปี 2559-2560

 


admin


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI