loader

ATSI สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ปันน้ำใจให้สังคม มูลนิธิบ้านนกขมิ้น


ลงวันที่ :: 17 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 2959

 

 

 

16 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไย เราได้แบ่งปันน้ำใจเล็กๆ สู่สังคม มอบพัดลมติดผนัง/ติดเพดาน 10 ตัว ให้กับ ครูอ๊อด (ผอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น) เพื่อใช้ในหน้าร้อนที่จะมาถึง และเลี้ยงขนมเด็กๆ ให้เขาเข้าใจ คำว่า "อาทร" ในสังคม และมีจิตสำนึกในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า

ในวันดังกล่าว จะมีกิจกรรมดังนี้

 

1. ติดตั้งโปรแกรม ANTI- VIRUS สำหรับใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในมูลนิธิ

 

2. เลี้ยงอาหารว่าง ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ 

 

3. มอบพัดลมติดเพดาน(น้องๆ ขาดแคลน-- รองรับหน้าร้อนที่จะมาถึง) ให้กับน้องๆ  / และสิ่งของ เครื่องใช้ พร้อมอาหารแห้ง 

 

มูลนิธิ ดังกล่าว รับบริจาคเสื้อผ้าและ สิ่งของเหลือใช้ เพื่อนำไปจำหน่าย(มือสอง) และนำรายได้ มาเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส

 

และผ.อ. มูลนิธิ แจ้งซอฟต์แวร์ License ANTI VIRUS  ท่านใดสนใจร่วมบริจาค http://www.baannokkamin.net/

 


admin


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI